Privacyverklaring

WIJ! Samen Werkt
Dorpstraat 173a
5504 HE  VELDHOVEN
KvK nummer: 71246029

Waarom deze privacyverklaring?
In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd aan welke regels ondernemingen die persoonsgegevens verwerken zich dienen te houden. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die met jou in verband kunnen worden gebracht. Denk aan je naam, je telefoonnummer, je e-mailadres, je IP adres, een foto, kenteken, bankrekeningnummer, enz.

Hoewel WIJ! Samen Werkt voornamelijk zakelijke klanten heeft, kan het toch zijn dat je persoonsgegevens met WIJ! Samen Werkt deelt. Daarom informeert WIJ! Samen Werkt je in deze privacyverklaring hoe WIJ! Samen Werkt omgaat met jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die WIJ! Samen Werkt verwerkt
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die WIJ! Samen Werkt verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
WIJ! Samen Werkt gebruikt nooit gevoelige gegevens die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuigingen, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst. WIJ! Samen Werkt verwerkt ze soms wel omdat er gevoelige persoonsgegevens in huiswerkopdrachten, gesprekverslagen en foto’s kunnen staan. WIJ! Samen Werkt voert uiteraard de opdracht uit, maar doet verder niets met deze gevoelige gegevens.

Verder heeft WIJ! Samen Werkt niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd.

Met welk doel verwerkt WIJ! Samen Werkt persoonsgegevens?
WIJ! Samen Werkt verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegeven met name om haar werk goed te kunnen doen. De verwerking is in beginsel noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst of omdat WIJ! Samen Werkt moet voldoen aan een wettelijke plicht dan wel een gerechtvaardigd belang heb:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om huiswerk, praktijkopdrachten toe te sturen en te ontvangen
 • Facturen op te maken, te versturen en betalingen af te kunnen handelen
 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifte
 • Om assessmentgegevens toe te sturen en te ontvangen

Daarnaast gebruikt WIJ! Samen Werkt ook persoonsgegevens om je op de hoogte te houden van diensten of aanbieding, bijvoorbeeld via e-mails, nieuwsbrieven of social media. WIJ! Samen Werkt gebruikt jouw persoonsgegevens overigens pas voor marketingactiviteiten als je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

WIJ! Samen Werkt maakt geen gebruik van automatische profilering of besluitvorming. Er is altijd een persoon betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart WIJ! Samen Werkt persoonsgegevens?
WIJ! Samen Werkt bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verwerkt.

 • Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien je informatie hebt aangevraagd, maar er geen overeenkomst tot stand komt.
 • Komt er wel een overeenkomst tot stand, dan worden jouw gegevens bewaard zolang nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 • Heb je toestemming gegeven voor het verwerken van je persoonsgegevens, dan worden die gegevens bewaard totdat je je toestemming intrekt.
 • Financiële gegevens worden zeven jaar bewaard, omdat dit wettelijk verplicht is. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder jouw toestemming verstrekt WIJ! Samen Werkt jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien het wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Deze derden zijn bijvoorbeeld boekhouder, e-mail & clouddienstprovider, websitebouwer en freelancers. WIJ! Samen Werkt sluit, voor zover dit nodig is volgens de AVG, verwerkersovereenkomsten met deze derden, om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Dit soort cookies gebruikt WIJ! Samen Werkt niet.

Deze toestemming is niet nodig als het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. WIJ! Samen Werkt gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door WIJ! Samen Werkt en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van je toestemming of bezwaar sturen naar claudia@wijsamenwerkt.nl.

Je dient je bij zo’n verzoek te identificeren, zodat WIJ! Samen Werkt er zeker van kan zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Om die reden vraagt WIJ! Samen Werkt jou een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoort of ID-nummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Beveiligen van jouw persoonsgegevens
WIJ! Samen Werkt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. WIJ! Samen Werkt heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Zo worden jouw gegevens enkel op goed beveiligde servers bewaard, waarbij WIJ! Samen Werkt alle beveiligingsmogelijkheden gebruikt. WIJ! Samen Werkt gebruikt alleen complexe wachtwoorden en tweetraps authenticatie waar beschikbaar.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door WIJ! Samen Werkt verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met WIJ! Samen Werkt op via claudia@wijsamenwerkt.nl.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens door WIJ! Samen Werkt, dan geeft de AVG je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons